Homepage Live Scores H2H Stastistics for Under-Over 2.5 Contact us Favorites
Overview
Standings/Leagues
Soccer matches
Next matches
By Date/Time
By League
Results
By Date/Time
By League
Live Scores
Press Poll
All by Date/Time
Press Poll 100%
Press Poll 70%-99%
Popular Draws
Previous
Head-To-Head
1-X-2
Under-Over
Goal/Goal-No G/G
HalfTime/FullTime
Correct Score
Best Of
Best Under
Best Over
Best Goal/Goal
Best No G/G
Best Draws
History
Home/Away
Teams home & away
Under-Over
Goal/Goal-No G/G
Draws
Statistics
Leagues
Home odds
Away odds
Reality
Live Scores
χειρουργος
pame stoixima

At home for the home team and as visitor for the away team

Comp. Home team Under-Over Away team Under-Over Odd Under Odd Over % Under % Over Result
KYPAPOLLON LIMASSOL1-4OuOOOAPOEL1-3uOOO1.701.8022.2277.780-0
GE2VfL BOCHUM6-1uuuuuuOVfR AALEN5-2uuOuuuO1.701.8078.5721.434-0
GE21-0uSV SANDHAUSEN3-3uOuOOu1.701.8057.1442.863-0
DANFC VESTSJAELLAND3-3OOuuuORANDERS FC6-1uOuuuuu1.552.0069.2330.770-1
GA2AJACCIO5-2uuuuuOOANGERS3-4OuOOOuu1.452.1557.1442.861-1
GA2VALENCIENNES3-4OOuOuOuSTADE BRESTOIS 295-2uuuuuOO1.452.1557.1442.860-1
GA2GFCO AJACCIO5-2uuOuuOuLAVAL6-1uuuOuuu1.452.1578.5721.431-0
GA2CLERMONT FOOT4-2uOuuuOARLES4-3uuOuOOu1.452.1561.5438.463-1
GA2CRETEIL2-4OuOOuONIMES3-3OuuuOO1.601.9041.6758.332-0
GA2NIORT4-3uuuOOuOTOURS4-3uuuOuOO1.601.9057.1442.861-1
GA2DIJON4-2uuuOuOORLEANS6-1uuuOuuu1.452.1576.9223.082-1
GA2AUXERRE3-4uuOuOOOCHATEAUROUX5-1Ouuuuu1.552.0061.5438.463-1
OL2DEN BOSCH4-3uOuOOuuMVV2-4OOuOOu--46.1553.852-1
OL2RODA3-3OOuuuOALMERE CITY FC0-7OOOOOOO--23.0876.921-4
OL2TELSTAR3-4OuOuOOuEMMEN0-5OOOOO--25.0075.001-3
OL2VVV VENLO3-3uuOOOuVOLENDAM1-5OOOOuO--33.3366.674-2
OL2FC EINDHOVEN3-3OOuuuOJONG TWENTE3-3uuOuOO--50.0050.000-1
OL2FORT. SITTARD5-1uuuuuODE GRAAFSCHAP3-3uuOuOO--66.6733.330-0
GA1METZ2-4uOOOuOPARIS SAINT GERMAIN4-3OuuuuOO1.651.8546.1553.852-3
GE2FC KAISERSLAUTERN4-3OOuuuuOSV DARMSTADT 985-1Ouuuuu1.701.8069.2330.770-0
IT2FROSINONE6-1uuuuuuOLIVORNO4-2uuOOuu1.552.0076.9223.085-1
AGTCARDIFF2-6OuOuOOOOREADING3-5OOuuuOOO1.751.7531.2568.752-1
AGTBRENTFORD4-4uuOOuOuOFULHAM1-7OOOOOuOO2.001.5531.2568.752-1
IS1ATHLETIC CLUB4-1OuuuuESPANYOL3-2uOuuO1.452.1570.0030.003-1
BR2AMERICA-RN12-6OuOuuOuuuOuuuuOuOuNAUTICO RECIFE12-6OOuuOuuOuuuOuuuuOu--66.6733.331-0
XILANTOFAGASTA5-2uOuOuuuCOBRELOA2-5OOOOuOu1.651.8550.0050.002-1
BR2BRAGANTINO7-11OOuOuOuuOuOuOOOOuOPARANA8-10uuOOOuuuOOOuOOuOuO--41.6758.331-1
ARGBANFIELD4-3OuuuOuOQUILMES5-3OuuOuuuO1.552.0060.0040.003-1
XILHUACHIPATO2-5OOuOOOuU. ESPANOLA4-3uOuOuOu1.851.6542.8657.141-3
MEXMONARCAS4-3uuOOuuOGUADALAJARA-CHIVAS4-3uOuOOuu1.552.0057.1442.861-2
MEXCLUB TIJUANA5-3uuOuOuOu-1.651.853-2
IAPKOFU11-4OuuuuuuOuuOuuuOHIROSHIMA9-6uuOuOuuOOuuuuOO1.502.0566.6733.332-0
IAPKOBE6-9uOOOOuuuOuOOOuOYOKOHAMA F. MARINOS9-6uuuuuOOOuuOOuuO1.601.9050.0050.001-2
IAPKASHIMA6-9uuOOOOuOOuOuOOuKAWASAKI-F7-8OOOuuOuuOuuOOuO2.151.4543.3356.672-1
KAFCOTE D IVOIRE-CAMEROON-1.751.750-0
IAPURAWA10-5uuOuuuuuuOuOOOuG-OSAKA7-8uuuOOuOOOuOuOOu1.801.7056.6743.330-2
IAPTOKUSHIMA8-7uuOOOuuuOOuuOOuTOSU9-6uuOOOuOuuuOuuOu1.851.6556.6743.330-1
KAFETHIOPIA-MALAWI-1.502.050-0
IAPOMIYA4-11OOOuOuOOuOOOOuOKASHIWA6-9uuuOuOOOOuuOOOO1.901.6033.3366.671-2
KAFGHANA-TOGO-1.901.603-1
IAPSENDAI6-9OuuOuOuOOOOuuOOC-OSAKA10-5uuOuOOuuuOuuOuu1.651.8553.3346.673-3
KAFGUINEA-UGANDA-1.552.002-0
IAPSHIMIZU7-8uOuuuuuOuOOOOOONAGOYA9-6OuuuuOuOuuuOOOu1.901.6053.3346.672-2
KAFZAMBIA-CAPE VERDE ISL.-1.601.901-0
IAPFC-TOKYO6-9uOOuuuOuOOOuOOONIIGATA9-6OuuOOOuuuuOuuOu1.701.8050.0050.001-3
KAFMALI-ALGERIA-1.651.852-0
KAFNIGER-MOZAMBIQUE-1.502.051-1
RWSURAL6-3OuOuuOuuuRUBIN4-2uuOOuu1.552.0066.6733.331-3
KAFNIGERIA-SOUTH AFRICA-1.601.902-2
RWSFC TORPEDO MOSCOW4-2uOOuuuFC ROSTOV3-5OOOOOuuu1.502.0550.0050.002-1
KAFSUDAN-ΚΟΝΓΚΟ-1.601.900-1
TOYRIZESPOR3-1uuOuISTANBUL BB4-0uuuu1.601.9087.5012.500-2
KAFGABON-LESOTHO-1.901.604-2
GE2UNION BERLIN3-3uOOuOuTSV 1860 MUNICH2-5OOOuuOO1.751.7538.4661.54-
GE2FSV FRANKFURT3-3OuOOuuEINT. BRAUNSCHWEIG2-5OOOuuOO1.751.7538.4661.54-
KAFBURKINA FASO-ANGOLA-1.452.151-1
AGTHUDDERSFIELD3-5OuOuOOuOSHEFFIELD WED6-2uOuuOuuu1.751.7556.2543.75-
KAFTUNISIA-EGYPT-1.502.052-1
STSHEARTS1-5OOOOOuRANGERS3-3uOuuOO--33.3366.67-
AGKALDERSHOT TOWN5-5OuOuOuuOOuPORTSMOUTH6-3uuuuuuOOO1.701.8057.8942.111-0
GA2LE HAVRE5-1uuOuuuSOCHAUX3-3uOuuOO1.452.1566.6733.33-
XIKPALESTINO2-5OOuOOuOA. ITALIANO3-4uuOuOOO1.751.7535.7164.291-0
RWSKRASNODAR4-3OuuOOuuCSKA MOSCOW2-3uOOOu1.601.9050.0050.00-
BRAATLETICO PARANAENSE13-5uOuuOuOuuuuuuOOuuuSANTOS11-7uuOuuuOOuOuOuOOuuu1.601.9066.6733.331-1
IT2AVELLINO6-1uuOuuuuVARESE3-4OOuuOuO1.601.9064.2935.71-
BRABOTAFOGO13-5OOuuuuuuOOuuuuuOuuFIGUEIRENSE12-6OuuuuuOuuOOOuOuuuu1.552.0069.4430.560-1
IT2VIRTUS LANCIANO5-2uOuOuuuCROTONE3-3uuuOOO1.502.0561.5438.46-
BRAVITORIA8-10OuOuuOuuOuOOOOuOOuCORITIBA9-9uOOuuuOuuuOuOOOOOu1.601.9047.2252.781-1
IT2VICENZA5-2uuuuOuOCITTADELLA3-4uOuOOuO1.502.0557.1442.86-
BRAGOIAS11-7uuOuuOuuOuOOuOuuOuCORINTHIANS14-4uuuOuuuOuuuuuuOuOu1.452.1569.4430.560-1
IT2MODENA6-1uuuuuuOPESCARA2-5uOOOOuO1.601.9057.1442.86-
BRACRICIUMA11-7OuuuuOOuuuuuOOuOOuBAHIA12-6uuOuuuuuuOOOuuOuOu1.552.0063.8936.110-1
CSAATLETICO NACIONAL-SAO PAULO8-9uuOOuOOuuOOOuuuOO1.452.151-0
IT2BARI5-1uuuOuuTRAPANI1-6uOOOOOO1.801.7046.1553.85-
BRAATLETICO MINEIRO12-6uuOuuuOOuuuOuuuOuOFLAMENGO7-11uuuOOuuuOuOOOOOOOO1.651.8552.7847.224-0
IT2BRESCIA4-3uuuuOOOCARPI5-2uuOuuOu1.552.0064.2935.71-
BRAPALMEIRAS12-6uuuuOuOuuuOuOOOuuuSPORT RECIFE12-6uOuuuuOuOuOuOuuOuu1.601.9066.6733.330-2
IT2PERUGIA4-3OuOuuuOTERNANA5-2uuuuOOu1.502.0564.2935.71-
BRAFLUMINENSE9-8OOuOuuuuOOOuuuOOuCHAPECOENSE-SC11-6OuuuuOuuOOuuOuuOu1.601.9058.8241.18-
IT2PRO VERCELLI3-3OOuuuOVIRTUS ENTELLA3-4uuOOuOO1.502.0546.1553.85-
ARGDEFENSA Y JUSTICIA1-6OuOOOOO-1.601.90-
CSABOCA JUNIORS4-4uOOOuOuuRIVER PLATE5-3uOOuuuOu1.402.3056.2543.75-
BRAGREMIO12-5OuOuuOuOuuuuuuuuOCRUZEIRO9-8OOOOuOuuuOuOuOuuu1.502.0561.7638.24-
IT2SPEZIA3-4OuOuOuOBOLOGNA3-4OOuuOuO1.502.0542.8657.14-
KYPOMONIA1-3OuOOA.E.L.4-1uOuuu1.452.1555.5644.44-
TOYAKHISAR BELEDIYE3-1OuuuM. IDMAN YURDU2-2OuOu1.651.8562.5037.50-
GE1HANNOVER 963-2OuuOuBAYER LEVERKUSEN3-2uOuOu1.901.6060.0040.00-
GE1BOR. MONCHENGLADBACH4-2uOuuuOEINTRACHT FRANKFURT1-4OOOOu2.601.3045.4554.55-
GE1FSV MAINZ 053-2uuuOOSC FREIBURG4-2uOOuuu1.751.7563.6436.36-
GE1BAYERN MUNICH1-5OuOOOO1899 HOFFENHEIM4-1uuuuO3.151.2045.4554.55-
GE1SC PADERBORN 072-4OuuOOOBORUSSIA DORTMUND1-4OuOOO2.301.4027.2772.73-
GE1FC SCHALKE 043-2uOOuuVfL WOLFSBURG2-3OuuOO2.001.5550.0050.00-
AGPEVERTON1-4OOOOuWEST HAM0-5OOOOO1.901.6010.0090.00-
AGPLEICESTER2-3OuOOuSUNDERLAND2-3OuuOO1.751.7540.0060.00-
AGPMANCHESTER CITY3-2OuuOuSWANSEA2-3OOuOu2.151.4550.0050.00-
AGPNEWCASTLE3-2uOOuuQPR1-4OOOuO1.751.7540.0060.00-
AGPSTOKE CITY3-2uuuOOBURNLEY2-3uuOOO1.701.8050.0050.00-
AGPCHELSEA2-3uOOuOWEST BROM3-2uOuOu2.151.4550.0050.00-
AGTWIGAN4-4OuOOuuuOMIDDLESBROUGH4-4uOOuuOuO1.502.0550.0050.00-
AGTWOLVES5-3uuOuOOuuNOTTM FOREST3-5OOuuuOOO1.701.8050.0050.00-
AGTWATFORD2-6OOOuOuOODERBY4-4uOuOuOuO2.001.5537.5062.50-
AGTBLACKBURN3-5uOOOOuuOLEEDS4-4uOuOuOuO1.901.6043.7556.25-
AGTBLACKPOOL5-3OOuuOuuuBOLTON3-5OOuuOuOO1.651.8550.0050.00-
AGTBOURNEMOUTH4-4uOuOuuOOIPSWICH4-4uOuOuOOu1.851.6550.0050.00-
AGTNORWICH4-4OOuOuuuOBRIGHTON6-2uuOuuuuO1.651.8562.5037.50-
AGTROTHERHAM5-3uuuuuOOOBIRMINGHAM5-3uuOOOuuu1.801.7062.5037.50-
AGTCHARLTON5-3OOuuuuOuMILLWALL5-3uuuOOuuO1.502.0562.5037.50-
AG1COLCHESTER2-6OuOOuOOOCOVENTRY3-5OuuOuOOO1.851.6531.2568.75-
AG1CRAWLEY TOWN5-3uOOuuOuuSCUNTHORPE2-6OuuOOOOO1.701.8043.7556.25-
AG1LEYTON ORIENT4-4OuuOOuuOCREWE6-2OuuuOuuu1.901.6062.5037.50-
AG1MILTON KEYNES DONS2-5OuuOOOOPORT VALE4-4OuOOuuuO2.051.5040.0060.00-
AG1BRADFORD4-4OuOOuuuOGILLINGHAM5-3OOuuOuuu1.801.7056.2543.75-
AG1BRISTOL CITY3-5OuuOOOOuPRESTON5-3OuOuuuOu1.751.7550.0050.00-
AG1NOTTS COUNTY4-4uOOuuuOOYEOVIL4-4uOOOuOuu1.701.8050.0050.00-
AG1PETERBOROUGH2-6OOOuuOOOSWINDON TOWN2-6uOOOOuOO1.801.7025.0075.00-
AG1ROCHDALE6-2uuuOuuuODONCASTER1-6OuOOOOO1.651.8546.6753.33-
AG1SHEFFIELD UTD4-3OuuOOuuOLDHAM5-3OuuOuOuu1.651.8560.0040.00-
AG1CHESTERFIELD4-4OuOuOuOuBARNSLEY4-4OOuuOuOu1.801.7050.0050.00-
AG1FLEETWOOD TOWN5-3OuuuOuOuWALSALL4-4uuOOuOuO1.601.9056.2543.75-
AG2ACCRINGTON ST3-5uOOuuOOOCAMBRIDGE UNITED4-4OOuOuOuu1.751.7543.7556.25-
AG2EXETER4-4uuOuOOOuSHREWSBURY6-2OuuuuuuO1.701.8062.5037.50-
AG2MANSFIELD4-4OuOuOuuOPLYMOUTH6-2uOuOuuuu1.552.0062.5037.50-
AG2BURY3-5uOOOOuOuNEWPORT COUNTY6-2OuuuuuuO1.701.8056.2543.75-
AG2BURTON ALBION6-2OuuuuOuuLUTON5-3uOuuuOOu1.552.0068.7531.25-
AG2NORTHAMPTON4-4uuuOOOOuSTEVENAGE3-5uuOOuOOO1.701.8043.7556.25-
AG2DAGENHAM & RED.4-4OuuOuOuOCARLISLE3-5OuOuOOuO1.751.7543.7556.25-
AG2OXFORD UNITED5-3uuOOuuuOAFC WIMBLEDON6-2uuOuOuuu1.651.8568.7531.25-
AG2PORTSMOUTH4-4OuuOuuOOMORECAMBE4-4OOOuuuuO1.701.8050.0050.00-
AG2TRANMERE4-4uOOuOuuOSOUTHEND6-2uuuuOuuO1.552.0062.5037.50-
AG2CHELTENHAM6-2OuuuuuOuWYCOMBE4-4uOuuuOOO1.601.9062.5037.50-
AG2HARTLEPOOL5-3uuuuuOOOYORK6-2uuOuuOuu1.552.0068.7531.25-
AY1SV GRODIG3-4OuOOuOuRAPID VIENNA2-5OuOOOOu1.901.6035.7164.29-
AFKGRIMSBY7-3uuOuuOuuOuKIDDERMINSTER8-2uuuuuOuOuu--75.0025.00-
AFKWELLING6-4uuuOuuOOOuFC HALIFAX TOWN7-3uOOuuuuOuu--65.0035.00-
AFKWOKING5-4uuOOuOuOuBARNET4-6OuuOOOuOuO--47.3752.63-
AFKLINCOLN5-5uOOOOuuuuODARTFORD4-5uuOOuOOuO--47.3752.63-
AFKMACCLESFIELD6-4uuuuuOOOuOALFRETON6-4OuOOuuuuOu--60.0040.00-
AFKNUNEATON4-5OuOuuOOOuSOUTHPORT5-4OuOOuOuuu--50.0050.00-
AFKDOVER6-3uOuOuuOuuFOREST GREEN6-4uuuuOOOuuO--63.1636.84-
AFKALDERSHOT TOWN5-5OuOuOuuOOuEASTLEIGH3-5OOuOOOuu--44.4455.56-
AFKWREXHAM4-5OuOOOOuuuALTRINCHAM2-8OOOuOOOuOO--31.5868.42-
AFKAFC TELFORD UTD3-7OuOOOOOuuOBRAINTREE5-5uOuOOuOuOu--40.0060.00-
AFKTORQUAY4-5OuuOuuOOOGATESHEAD6-4OOuOuuuuOu--52.6347.37-
AFKCHESTER6-4OOuuuOuuOuBRISTOL ROVERS7-3uOuuOuuOuu--65.0035.00-
IS1ATL. MADRID1-4OOOuOMALAGA2-3OOuOu1.751.7530.0070.00-
IS2PONFERRADINA3-3uOuuOOBARCELONA B4-2uOOuuu1.801.7058.3341.67-
IS2RACING SANTANDER3-3OOOuuuSABADELL3-3OuOuuO1.502.0550.0050.00-
SCPINVERNESS CT5-2uuuOuuOMOTHERWELL4-3uuOuOuO1.851.6564.2935.71-
SCPDUNDEE UTD3-3uOOuuOKILMARNOCK4-2uOuuOu2.051.5058.3341.67-
SCPCELTIC4-2OOuuuuDUNDEE3-3uuuOOO2.301.4058.3341.67-
SCPST JOHNSTONE2-4OuuOOOROSS COUNTY1-6OOOOuOO1.701.8023.0876.92-
SCPHAMILTON ACADEMICAL3-3uuOuOOST MIRREN1-5uOOOOO1.751.7533.3366.67-
STSALLOA ATHLETIC4-2uOuuOuFALKIRK2-4OuOuOO--50.0050.00-
STSCOWDENBEATH0-6OOOOOOLIVINGSTON4-2OuuOuu--33.3366.67-
STSDUMBARTON3-3OuuOuOHIBERNIAN1-5OOuOOO--33.3366.67-
SC1MORTON3-3OOOuuuSTENHOUSEMUIR4-2uuuOOu--58.3341.67-
SC1DUNFERMLINE3-3uOuOuOSTIRLING ALBION4-2uOuuuO--58.3341.67-
SC1PETERHEAD5-1uOuuuuBRECHIN2-4uOOOOu--58.3341.67-
SC1STRANRAER2-4uOOuOOAIRDRIEONIANS2-4uOOOuO--33.3366.67-
SC1FORFAR ATHLETIC3-3uOuOOuAYR UTD3-3OuOuuO--50.0050.00-
SC2ARBROATH3-3uOuuOOCLYDE3-3OuuuOO--50.0050.00-
SC2EAST STIRLING3-2OuuOuMONTROSE2-4OuOOuO--45.4554.55-
SC2EAST FIFE3-3OOOuuuELGIN CITY2-4OOOuuO--41.6758.33-
SC2QUEENS PARK3-3OuOuuOALBION ROVERS4-1uuuOu--63.6436.36-
SC2BERWICK2-4OOuOuOANNAN ATHLETIC5-1Ouuuuu--58.3341.67-
OL2ACHILLES 290-6OOOOOOHELMOND SPORT1-6OuOOOOO--7.6992.31-
GA1BASTIA5-2OuuuuOuLYON2-3OOuuO1.701.8058.3341.67-
DANESBJERG5-2uuuOOuuHOBRO2-5OOOuOuO1.801.7050.0050.00-
RWSZENIT3-4OuuOuOOKUBAN5-2uuuOOuu1.701.8057.1442.86-
ELBFC SION4-3uuOuOuOFC ZURICH3-4OOuuOOu1.801.7050.0050.00-
BELCHARLEROI4-3OOuOuuuANDERLECHT4-4uOOOuuOu1.851.6553.3346.67-
IS1EIBAR4-1uuuOuREAL MADRID1-4OOuOO2.601.3050.0050.00-
IS2SPORTING GIJON3-3OuuOuOLLAGOSTERA6-0uuuuuu1.801.7075.0025.00-
IT1ATALANTA4-1uuOuuROMA3-2uOOuu1.651.8570.0030.00-
TOYGALATASARAY1-3uOOOTRABZONSPOR3-1uuOu1.851.6550.0050.00-
IS2NUMANCIA3-3OOOuuuZARAGOZA2-4uOuOOO1.552.0041.6758.33-
AGPARSENAL1-4OOuOOMANCHESTER UTD3-2uuOOu2.001.5540.0060.00-
AY1AUSTRIA VIENNA4-3uuOOuuOADMIRA WACKER5-2uuOuOuu2.001.5564.2935.71-
AY1SC WIENER NEUSTADT2-5OOOOuuOWOLFSBERGER AC3-4OuOOOuu2.001.5535.7164.29-
AY1RIED4-3OuuOuOuSCR ALTACH4-3uuOOOuu1.901.6057.1442.86-
GE1FC KOLN4-1uuuOuHERTHA BERLIN2-3OOuuO1.601.9060.0040.00-
OLLAZ ALKMAAR2-4OuuOOOVITESSE1-5OOuOOO2.301.4025.0075.00-
OLLGO AHEAD EAGLES2-4OuuOOONAC BREDA2-4OuOOOu2.151.4533.3366.67-
STSQUEEN OF THE SOUTH3-3uuuOOORAITH ROVERS4-2uOuuOu--58.3341.67-
BR2BOA10-8uOOuuuOOOuuuOuOuOuOESTE10-8uOuOuOOuOOuOOuuuuu--55.5644.44-
BR2PONTE PRETA10-8uOOuuuuuuuOOOOuOuOAMERICA MINEIRO11-7uOuuOOuuuuOuuOuOuO--58.3341.67-
BR2JOINVILLE9-9OOuuuuuOOOOuuuOOuOLUVERDENSE12-6uOuuuuOOuOuuOuuOuu--58.3341.67-
DANFC COPENHAGEN3-4OOOuOuuSILKEBORG6-1uuuuuOu2.001.5564.2935.71-
OLLFEYENOORD3-4uOOuOOuDORDRECHT3-3OuuOuO--46.1553.85-
BELGENT4-4OOuuuOOuCERCLE BRUGGE4-3uuOOuOu2.051.5053.3346.67-
BELLOKEREN2-6OuuOOOOOWESTERLO1-7OuOOOOOO2.151.4518.7581.25-
BELMOUSCRON-PERUWELZ3-5uOOOuOOuLIERSE4-4uuuOOOOu1.751.7543.7556.25-
GA1GUINGAMP5-2uuOuuOuRENNES5-2uuuOOuu1.452.1571.4328.57-
GA1LORIENT4-2uOuuuOLENS5-2uuuOuuO1.601.9069.2330.77-
GA1MONACO5-1OuuuuuCAEN4-3OuuOuuO1.601.9069.2330.77-
GA1NICE4-3OOuuuuOREIMS3-3OOuOuu1.502.0553.8546.15-
ELBGRASSHOPPER-CLUB2-5OuuOOOOFC LUZERN1-6OOuOOOO1.801.7021.4378.57-
IS1BARCELONA2-3OuOOuSEVILLA2-3OOOuu3.151.2040.0060.00-
IS2TENERIFE5-1uuOuuuMALLORCA2-4OOOuOu1.502.0558.3341.67-
XILU. DE CHILE2-5OOOuuOOBARNECHEA3-4OOOuuOu2.151.4535.7164.29-
BR2SANTA CRUZ11-7uuuuuOOOuuuOOOuOuuAVAI9-9OuuuuuuuOOOOuOuOOO--55.5644.44-
BELCLUB BRUGGE2-5uuOOOOOWAASLAND-BEVEREN3-5uOuOuOOO2.451.3533.3366.67-
IT1LAZIO1-4OuOOOJUVENTUS5-1uuOuuu1.751.7554.5545.45-
OLLAJAX1-5OOOuOOHEERENVEEN4-2uuuOOu2.601.3041.6758.33-
OLLWILLEM II1-5OOOOOuEXCELSIOR3-3uuOOuO2.051.5033.3366.67-
POKBENFICA3-2uuOOuMOREIRENSE2-3uOOuO2.051.5050.0050.00-
ARGAT.RAFAELA3-5OOuuuOOOSAN LORENZO4-3uOuOuuO1.601.9046.6753.33-
XILSAN MARCOS DE ARICA5-2uOuuuOuIQUIQUE4-3uuuuOOO1.751.7564.2935.71-
IS1DEP. LA CORUNA1-4OOuOOREAL SOCIEDAD4-1uOuuu1.601.9050.0050.00-
BRAINTERNACIONAL8-9uOOOuOuuuOuOOOOuuATLETICO MINEIRO7-10OOOOOuOOuuOOOuuuu--44.1255.88-
XILS. WANDERERS3-4OuOOuOuNUBLENSE4-3OOOuuuu1.901.6050.0050.00-
ARGVELEZ SARSFIELD5-2OuuuOuuGODOY CRUZ2-6OuuOOOOO1.601.9046.6753.33-
ARGOLIMPO BAHIA BLANCA3-4OOuuOuOROSARIO CENTRAL4-4uOOOuOuu1.452.1546.6753.33-
BRABAHIA13-4OuuuuuuuuuOuOuuuOATLETICO PARANAENSE9-8OOuOOOuuOuuOuuuOu--64.7135.29-
BR2SAMPAIO CORREA8-10uOuOOuuOuuOOOuuOOOATLETICO GOIANIENSE11-7uOOuuOuuOuOuuuOOuu--52.7847.22-
MEXCLUB AMERICA4-3OOuOuuuATLAS4-3uuOuOuO1.651.8557.1442.86-
MEXPUEBLA5-3uOuOuOuuSANTOS LAGUNA7-1uuuuOuuu1.601.9075.0025.00-
ARGLANUS5-3uOuuuOuOGIMNASIA L.P.8-0uuuuuuuu1.502.0581.2518.75-
MEXLEONES NEGROS UDG6-1uuuuOuuCRUZ AZUL5-2uOuOuuu1.502.0578.5721.43-
MEXU.A.N.L. - TIGRES6-1OuuuuuuTOLUCA4-3OuOOuuu1.552.0071.4328.57-
MEXPACHUCA4-3uOOuOuuVERACRUZ6-2uuuOOuuu1.552.0066.6733.33-
MEXCHIAPAS FC5-2OOuuuuuCLUB QUERETARO2-5uOOOOOu1.601.9050.0050.00-
RWSDINAMO MOSCOW3-3OOuOuuTEREK GROZNI4-2uuuOuO1.552.0058.3341.67-
IS1RAYO VALLECANO2-3uOOuOCELTA VIGO4-1uOuuu1.901.6060.0040.00-
IS2VALLADOLID2-4OOOuuOLAS PALMAS2-4uOOuOO1.601.9033.3366.67-
IT1TORINO6-0uuuuuuSASSUOLO2-3OuOOu1.601.9072.7327.27-
OLLGRONINGEN4-1OuuuuPSV1-5OOOuOO2.301.4045.4554.55-
TOYGENCLERBIRLIGI2-2OOuuKARDEMIR KARABUKSPOR2-2OOuu1.502.0550.0050.00-
TOYKONYASPOR4-0uuuuGAZIANTEPSPOR1-3OuOO1.601.9062.5037.50-
NOKMOLDE4-11uOuOuOOOOOOOOOu-1.801.70-
GE2KARLSRUHER SC5-1uuOuuuERZGEBIRGE AUE7-0uuuuuuu1.701.8092.317.69-
GE2RB LEIPZIG5-2uuOOuuuFC ST. PAULI2-4uOOOuO1.651.8553.8546.15-
GE2FC NURNBERG4-2uuuOuOFC INGOLSTADT 045-1uOuuuu1.651.8575.0025.00-
ELBFC BASEL 18934-4OOuOOuuuFC AARAU4-3uOuuOuO2.451.3553.3346.67-
ELBFC ST. GALLEN2-5OOOuOOuFC VADUZ6-2uuuuOOuu1.851.6553.3346.67-
SCPPARTICK1-5OOOOOuABERDEEN3-3uuOOOu1.701.8033.3366.67-
GA1NANTES6-1uuuOuuuST ETIENNE4-2uOuOuu1.402.3076.9223.08-
DANODENSE4-2OuuuuOFC NORDSJAELLAND3-3OOuOuu1.801.7058.3341.67-
RWSARSENAL TULA5-2OuuOuuuAMKAR4-2OuuuOu1.502.0569.2330.77-
AGPCRYSTAL PALACE2-3OuuOOLIVERPOOL1-4OOOOu1.751.7530.0070.00-
BELOOSTENDE4-4uuuOOuOOSTANDARD LIEGE5-3OOuuOuuu1.651.8556.2543.75-
OLLPEC ZWOLLE2-4uOOOOuTWENTE2-4uuOOOO2.001.5533.3366.67-
OLLHERACLES1-5OuOOOOADO DEN HAAG3-3OOuOuu2.451.3533.3366.67-
OL2SPARTA ROTTERDAM2-4OuOOuOFC OSS2-5OOOOuOu--30.7769.23-
IT1VERONA2-3OOuOuFIORENTINA4-1uuuuO1.751.7560.0040.00-
IT1NAPOLI2-3uOOOuCAGLIARI3-3uuOuOO2.301.4045.4554.55-
IT1UDINESE4-2uuOuuOCHIEVO3-2uOuOu1.552.0063.6436.36-
IT1PARMA1-4OOOOuEMPOLI3-2uOuuO1.651.8540.0060.00-
IT1CESENA4-1uOuuuSAMPDORIA4-1uuuOu1.502.0580.0020.00-
TOYESKISEHIRSPOR1-3OuOOERCIYESSPOR3-1Ouuu1.601.9050.0050.00-
GE1HAMBURGER SV3-2OuOuuWERDER BREMEN0-6OOOOOO2.001.5527.2772.73-
ELBFC THUN2-5uOOOOOuBSC YOUNG BOYS2-4OOuOuO1.801.7030.7769.23-
AY1STURM GRAZ3-4OuOuOuORED BULL SALZBURG2-5OuOuOOO2.301.4035.7164.29-
RWSSPARTAK MOSCOW3-1OuuuMORDOVIA SARANSK4-4OuOuuOOu1.751.7558.3341.67-
OLLUTRECHT2-4OuuOOOCAMBUUR3-3OuOuOu2.051.5041.6758.33-
AGPHULL CITY3-2uOOuuTOTTENHAM2-3uOuOO1.701.8050.0050.00-
GA1MONTPELLIER5-1uuuuOuTOULOUSE4-3OuuOuuO1.452.1569.2330.77-
DANBRONDBY5-2uuuuOOuSONDERJYSKE6-1uuuuuOu1.801.7078.5721.43-
IS1LEVANTE2-3uOuOOVALENCIA2-3uOuOO1.701.8040.0060.00-
IS2MIRANDES4-2uOuuOuLEGANES5-1uuuOuu1.452.1575.0025.00-
IS2GIRONA2-4uuOOOORECREATIVO HUELVA2-4uOOuOO1.651.8533.3366.67-
GE1VfB STUTTGART3-2uuuOOFC AUGSBURG5-1uuuuOu1.851.6572.7327.27-
BELGENK5-3uuOuuOOuKV MECHELEN5-2OuuOuuu1.851.6566.6733.33-
IT2CATANIA1-6OuOOOOOLATINA6-1uuuuOuu1.552.0050.0050.00-
TOYBESIKTAS3-1uuOuKASIMPASA3-1uuuO1.751.7575.0025.00-
IS2BETIS4-2OuuuOuALAVES5-1uOuuuu1.601.9075.0025.00-
DANFC MIDTJYLLAND3-4OOuOuOuAALBORG4-2uuOuOu2.051.5053.8546.15-
IS1ELCHE4-1uuuuOCORDOBA3-2uuOuO1.452.1570.0030.00-
IS2ALBACETE4-2OuuuOuOSASUNA5-1uuOuuu1.552.0075.0025.00-
MEXU.N.A.M.- PUMAS5-2uuuOOuuMONTERREY4-3uOuuOuO1.601.9064.2935.71-
NODBRANN7-8OuOOOuuuuOuuOOOMJONDALEN6-9uOuOuOuOOuOuOOO2.151.4543.3356.67-
AMENEW YORK RED BULLS5-12uuOOOOOOuOOOuOuOONEW ENG. REVOLUTION6-11OuOuuOOuOOuOOuOOO1.851.6532.3567.65-
BELKORTRIJK3-5OuuOOOOuZULTE-WAREGEM1-7OOOOOOuO1.851.6525.0075.00-
BRACRUZEIRO6-11uOuOOOOuOOuOOuuOOGOIAS13-4uuuuOuuuOuuuuOuOu--55.8844.12-
BRASANTOS11-6uuOuuuOuuOOOuuuOuSAO PAULO8-9uuOOuOOuuOOOuuuOO--55.8844.12-
BRASPORT RECIFE10-7OOuuuOuOuOuuuOuuOFLUMINENSE12-5uuuuOOuuuuOuOOuuu--64.7135.29-
BRAFIGUEIRENSE11-6uuuOuOOuuuuuOOOuuVITORIA10-7uOuuuOOOuOuuuOOuu--61.7638.24-
BRAFLAMENGO11-6uOuuuOuuOuuuuOuOOCRICIUMA12-5uOuuuuuuuuuOuuOOO--67.6532.35-
XILCOBRESAL5-2uOuOuuuO HIGGINS3-4OOuOOuu1.901.6057.1442.86-
XILU. CATOLICA3-4uOuOuOOCOLO COLO4-3uOOOuuu2.001.5550.0050.00-
XILPALESTINO2-5OOuOOuOUNION LA CALERA3-4OuuuOOO1.801.7035.7164.29-
POKGUIMARAES2-3OuuOOSC BRAGA4-1uuuOu1.552.0060.0040.00-
IT1AC MILAN4-1OuuuuINTER4-1uuOuu1.701.8080.0020.00-
ARGESTUDIANTES L.P.4-4uOOuOOuuDEFENSA Y JUSTICIA3-5OOuOOuuO1.601.9043.7556.25-
ARGBELGRANO CORDOBA5-3uuOuOuuOTIGRE4-3OuuuOOu1.502.0560.0040.00-
GA1MARSEILLE2-4uOOOuOBORDEAUX3-4uOOuuOO1.751.7538.4661.54-
IS1VILLARREAL3-2uOuuOGETAFE2-3OuuOO1.901.6050.0050.00-
IS2ALCORCON4-2OuuuOuLUGO4-2uOuuuO1.452.1566.6733.33-
BRACORINTHIANS11-6uuuuuOuuOuuuOOOOuGREMIO13-4uuOuuuOuuuuuuOuuO--70.5929.41-
BRACORITIBA13-4uuuOuuuuuOOOuuuuuPALMEIRAS10-7OOuuuuuOOuOOOuuuu--67.6532.35-
BRACHAPECOENSE-SC12-5uuOuOuuuuuOOuOuuuBOTAFOGO13-4OuuOuuuuuuuuuOuOu--73.5326.47-
XILA. ITALIANO2-5uOOuOOOΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ-1.751.75-
AMELOS ANGELES GALAXY5-12uuOOuOuOOOuOOOOOOSEATTLE SOUNDERS4-13uOOOOOOuuuOOOOOOO1.901.6026.4773.53-
ARGBOCA JUNIORS4-4uOOOuOuuINDEPENDIENTE3-4uOuOOOu1.502.0546.6753.33-
ARGRACING CLUB6-1uuOuuuuRIVER PLATE5-3uOOuuuOu1.452.1573.3326.67-
RWSLOKOMOTIV MOSCOW3-4uOuuOOOFC UFA7-0uuuuuuu1.601.9071.4328.57-
TOYBALIKESIRSPOR2-2OuuOSIVASSPOR0-4OOOO1.801.7025.0075.00-
TOYBURSASPOR2-2uuOOFENERBAHCE3-1uuOu1.801.7062.5037.50-
OL2JONG AJAX1-4OOOOuNEC NIJMEGEN3-3uuOuOO--36.3663.64-
OL2JONG PSV4-3uuOuOuOWAALWIJK4-2OOuuuu--61.5438.46-
GE2FORTUNA DUSSELDORF3-3OuOOuuSpVgg GREUTHER FURTH5-1uuuuOu1.701.8066.6733.33-
GA2ESTAC TROYES5-2uuOOuuuNANCY3-3uuOuOO1.502.0561.5438.46-
IS1GRANADA CF3-2OuuuOALMERIA3-2uOuuO1.502.0560.0040.00-
IT1GENOA4-1OuuuuPALERMO2-3OOOuu1.502.0560.0040.00-
AGPASTON VILLA2-3uOOuOSOUTHAMPTON3-2OOuuu1.651.8550.0050.00-
ARG-ARSENAL SARANDI2-5OuOOOuO1.502.05-
ELLASTERAS TRIPOLIS3-1OuuuPAOK2-1Ouu1.651.8571.4328.57-
ELLVERIA1-4OOuOOKALLONI AEL4-0uuuu1.552.0055.5644.44-
ELLNIKI VOLOU3-1uOuuLEVADIAKOS2-2OuOu1.452.1562.5037.50-
ELLSKODA XANTHI3-1uuuOOLYMPIAKOS PIRAEUS3-1uuOu1.901.6075.0025.00-
ELLOFI3-1uuuOA.O.K. KERKYRA3-2uOOuu1.601.9066.6733.33-
ELLPANATHINAIKOS2-2OuOuERGOTELIS2-2OuOu1.851.6550.0050.00-
ELLPANAITOLIKOS2-2uuOOPAS GIANNINA5-0uuuuu1.651.8577.7822.22-
ELLPANTHRAKIKOS3-0uuuATROMITOS ATHINON3-1uuOu1.552.0085.7114.29-
ELLPLATANIAS3-2OOuuuPANIONIOS2-2OuuO1.601.9055.5644.44-