Homepage Live Scores H2H Stastistics for Under-Over 2.5 Contact us Favorites
Overview
Standings/Leagues
Soccer matches
Next matches
By Date/Time
By League
Results
By Date/Time
By League
Live Scores
Press Poll
All by Date/Time
Press Poll 100%
Press Poll 70%-99%
Popular Draws
Previous
Head-To-Head
1-X-2
Under-Over
Goal/Goal-No G/G
HalfTime/FullTime
Correct Score
Best Of
Best Under
Best Over
Best Goal/Goal
Best No G/G
Best Draws
History
Home/Away
Teams home & away
Under-Over
Goal/Goal-No G/G
Draws
Statistics
Leagues
Home odds
Away odds
Reality
Live Scores
χειρουργος
pame stoixima

At home for the home team and as visitor for the away team

Comp. Home team Under-Over Away team Under-Over Odd Under Odd Over % Under % Over Result
ESUTAMMEKA TARTU1-6OOuOOOOPARNU LINNAMEESKOND3-5OOuOuOuO2.051.5026.6773.331-0
NO1SARPSBORG 08 FF4-3uOuOOuuMOLDE3-4OuOOOuu2.001.5550.0050.001-4
IRLDROGHEDA UNITED4-4OuuOOOuuDUNDALK4-4uOuOOuuO2.001.5550.0050.001-2
AR2INSTITUTO CORDOBA8-2uuuuOuuOuuLOS ANDES9-1uuuuuuuuuO1.452.1585.0015.003-0
BR2PARANA3-2uuOuOCRICIUMA2-3OuOOu1.502.0550.0050.000-0
DFUSA-GUATEMALA-2.601.304-0
AR2FERRO CARRIL OESTE8-2uuuuuuOuOuATLETICO PARANA4-6uOOOuuOuOO1.452.1560.0040.001-0
AR2GUARANI A. FRANCO6-4uuOuOuOOuuESTUDIANTES S.L.8-2OuuuuuOuuu1.402.3070.0030.001-1
AR2PATRONATO7-3uuOOuuuuuOALL BOYS6-4OuOuuuOOuu1.452.1565.0035.001-0
BR2BOTAFOGO2-2OuOuSAMPAIO CORREA4-1uuuOu1.801.7066.6733.335-0
AMEHOUSTON DYNAMO4-5uuuOOOuOOCHICAGO FIRE3-4uOuOOOu1.701.8043.7556.251-1
AR2ATLETICO TUCUMAN5-5uOOOuuOuuOGIMNASIA M.6-3uuOuuOOuu1.452.1557.8942.111-0
AMESEATTLE SOUNDERS5-4OOuuuuOOuDC UNITED8-1uuOuuuuuu1.601.9072.2227.781-0
IA2V-VAREN NAGASAKI8-2uuuuuOuOuuOMIYA5-4OuuOuuOuO1.851.6568.4231.580-1
IA2YOKOHAMA FC3-6uOOOuOuOOSAPPORO8-2OuuuuuuOuu1.651.8557.8942.110-0
IA2KITAKYUSHU5-4uuuuOOOuOZWEIGEN KANAZAWA8-1uuuuuuuOu1.552.0072.2227.781-1
IA2KAMATAMARE SANUKI9-1uuuuOuuuuuEHIME FC5-5uOOuuuOOuO1.552.0070.0030.000-0
IA2MITO6-4uOOuOuuOuuTOCHIGI SC6-3uOuuuuuOO1.601.9063.1636.842-1
IA2TOKYO-V8-2uuuOuuuuOuAVISPA FUKUOKA5-5OOOOuuuuOu1.502.0565.0035.001-1
IA2IWATA3-7OOOuuuOOOOKUMAMOTO6-4uuuuOOOOuu1.601.9045.0055.001-1
IA2THESPAKUSATSU GUNMA10-0uuuuuuuuuuTOKUSHIMA7-3uOOOuuuuuu1.601.9085.0015.002-1
IA2OKAYAMA6-3OuuOuuuuOKYOTO3-7OOOuOuOuOO1.601.9047.3752.632-0
IA2JEF UNITED CHIBA6-4uuOuuOuOuOFC GIFU1-8OuOOOOOOO1.601.9036.8463.163-1
IA2C-OSAKA4-5OuuOOOOuuOITA8-2uuOuuuuOuu1.601.9063.1636.840-0
NKRJEJU UNITED FC2-7uOuOOOOOOINCHEON UNITED6-3OuuOOuuuu1.651.8544.4455.560-0
NKRBUSAN I PARK4-5uOOuuOuOOSEONGNAM FC5-4uOuuOOuOu1.601.9050.0050.000-1
NKRPOHANG STEELERS2-7OOOOOOuuOSUWON BLUEWINGS6-3OuuuuuOOu1.601.9044.4455.560-1
KINGUIZHOU RENHE FC5-2uOuuuOuJIANGSU SAINTY2-6OOOOuOuO1.651.8546.6753.330-1
KINSHANDONG LUNENG2-6uOOOOOuOLIAONING WHOWIN FC5-3uuOOuuuO2.301.4043.7556.252-0
KINYONGCHANG JUNHAO FC5-3uOOuuOuuCHANGCHUN YATAI4-4uuOOuOuO1.651.8556.2543.750-0
KINSHANGHAI SHENHUA4-4OuOuOuuOGUANGZHOU R&F FC1-7OOOOOOuO1.751.7531.2568.751-0
KINHENAN JIANYE4-5OOOOuuuuOBEIJING GUOAN5-3OuuOOuuu1.552.0052.9447.060-1
LEYSLAVIA MOZYR2-3uuOOONEMAN3-2uOuuO1.851.6550.0050.000-0
KAZTARAZ8-1uuuuuuuuOZHETYSU6-3uuuOuuOuO1.701.8077.7822.222-0
FI2AC OULU2-2OuOuFC JAZZ2-3uuOOO2.051.5044.4455.561-0
NO1START2-5OOOuOuOSTABAEK6-1uuuuOuu2.151.4557.1442.864-1
KAZFC ASTANA4-5uOuuOOOuOFC KAYSAR4-4uOuuuOOO1.601.9047.0652.942-0
KAZFC ATYRAU3-5OuOOuuOOIRTYSH PAVLODAR5-4uuOuOOOuu1.701.8047.0652.940-0
SO1ATVIDABERGS FF2-4OOuOOuHALMSTAD3-3OuOuOu1.801.7041.6758.330-0
SO1DJURGARDEN2-4OuOOOuOREBRO3-3uuOOuO1.901.6041.6758.332-0
LEYGRANIT MIKASHEVICHY4-2uuOuuOBELSHINA BOBRUISK2-3uOuOO1.701.8054.5545.451-5
FI2PK-353-3uOuOuOHAKA1-4OOuOO2.051.5036.3663.642-1
LETFK VENTSPILS4-1uuuuOFK LIEPAJA2-3OOuuO1.502.0560.0040.003-3
NO1HAUGESUND4-3OuOuOuuLILLESTROM4-3uuOOOuu1.801.7057.1442.863-3
SO1IFK NORRKOPING3-4uOOOuOuMALMO FF1-5OuOOOO2.001.5530.7769.233-1
LEYFC VITEBSK3-2OuuuOFC MINSK4-1uuOuu2.001.5570.0030.000-4
AR2GUILLERMO BROWN6-4uOOuuOuuuOBOCA UNIDOS4-6uOuOOuuOOO1.452.1550.0050.002-0
AR2SANTAMARINA7-3uuuuuuOOOuUNION MAR DEL PLATA6-4OuOOuOuuuu1.502.0565.0035.000-1
AR2CHACARITA JUNIORS7-3OOuuuOuuuuSPORTIVO BELGRANO8-2uuuuOuuOuu1.402.3075.0025.000-0
ESUTRANS NARVA5-3OuuuOuuOLEVADIA TALLINN1-5OOuOOO2.151.4542.8657.141-3
IRLLIMERICK FC4-4OOOuuuuOBRAY WANDERERS4-4OuOuOOuu1.751.7550.0050.000-1
BRACORITIBA3-1uOuuJOINVILLE3-2uOuOu1.502.0566.6733.330-0
AR2VILLA DALMINE5-4OuuuOuOOuCENTRAL CORDOBA9-1uuuuuuOuuu1.402.3073.6826.321-1
AR2JUVENTUD UNIDA7-3uuuuOuuOOuDOUGLAS HAIG5-5uOOOuuOOuu1.402.3060.0040.000-0
IRLLONGFORD TOWN FC7-1uuOuuuuuBOHEMIANS4-5OuuuuOOOO1.552.0064.7135.292-1
IRLSLIGO ROVERS5-3uuOOuuuOGALWAY UNITED FC5-3uuOOOuuu1.651.8562.5037.501-1
KAMPERU-PARAGUAY-2.051.502-0
KAMCHILE-ARGENTINA-1.651.850-0
BR2ABC4-1uuuuOMACAE0-4OOOO1.701.8044.4455.561-1
BR2VITORIA2-3uOOOuBAHIA4-1uOuuu1.502.0560.0040.004-1
BR2BRAGANTINO3-1uuuOSANTA CRUZ1-4uOOOO1.651.8544.4455.561-2
BR2NAUTICO RECIFE4-1uuuOuOESTE1-4uOOOO1.601.9050.0050.002-1
PARSOL DE AMERICA3-8OOuuOOOOOuODEPORTIVO CAPIATA1-10OOOuOOOOOOO1.701.8018.1881.821-2
PARCLUB NACIONAL7-4uuOuuOuOuuORUBIO NU2-9uOOOOOuOOOO1.851.6540.9159.091-1
AR2INDEPEND. RIVADAVIA7-3OuuuuOOuuuGIMNASIA J.8-2uuuOuuuuOu1.402.3075.0025.000-0
PARCLUB GUARANI5-6OOOuOuOuuOuCLUB SP. SAN LORENZO5-6uOOuOuOuuOO2.051.5045.4554.550-1
AMECOLUMBUS CREW2-7uOOOOOOuONEW YORK RED BULLS2-6uOOOuOOO1.851.6523.5376.472-1
AMEMONTREAL IMPACT1-5OOOOOuNEW YORK CITY FC5-3uuOuOuOu1.851.6542.8657.141-2
BRACRUZEIRO4-0uuuuATLETICO PARANAENSE1-3uOOO1.502.0562.5037.502-0
BRACHAPECOENSE-SC4-1OuuuuVASCO DA GAMA2-2uOuO1.452.1566.6733.331-0
BR2AMERICA MINEIRO4-1uOuuuMOGI MIRIM1-3OuOO1.651.8555.5644.443-1
BR2CRB2-3uOOuOBOA5-0uuuuu1.452.1570.0030.001-1
AMECOLORADO RAPIDS6-2uuOuuuOuVANCOUVER WHITECAPS7-3uuuuuuOuOO1.751.7572.2227.782-1
AMEFC DALLAS4-4uOuOOOuuNEW ENG. REVOLUTION3-6OuuOOOuOO1.801.7041.1858.823-0
AMEREAL SALT LAKE5-4OOuuuuuOOORLANDO CITY4-4uOuOOuOu1.651.8552.9447.061-1
AMELOS ANGELES GALAXY7-3uuuOuuuuOOTORONTO FC4-5OuOOOuuuO1.851.6557.8942.114-0
NKRFC SEOUL7-2OuuuOuuuuGWANGJU FC6-5OuOuOOuuuOu1.601.9065.0035.001-1
NKRJEONNAM DRAGONS6-4uuuOuOOOuuULSAN HYUNDAI FC5-4OuuOuuuOO1.601.9057.8942.112-1
NKRDAEJEON CITIZEN5-5uOuuOOuOuOJEONBUK MOTORS2-7OuOOOOOuO1.901.6036.8463.163-4
LEYFC BREST3-2uOuuOSHAKHTER SOLIGORSK2-2uOuO1.851.6555.5644.44-
KINHANGZHOU GREENTOWN6-2OuuuuuuOTIANJIN TEDA3-6OuuOOOuOO1.502.0552.9447.062-1
KINSHANGHAI EAST ASIA1-7OOuOOOOOSHANGHAI SHENXIN FC2-7OOOuuOOOO2.301.4017.6582.352-0
KAZSHAKHTER KARAGANDY3-5uOOOuOuOKAIRAT ALMATY4-4uuOOuOOu1.851.6543.7556.250-5
KINGUANGZHOU FC4-7OuOuOOuOOOuCHONGQING LIFAN5-4OOOuuuuOu2.151.4545.0055.007-0
LEYFC SLUTSK3-2uOuOuBATE BORISOV6-1uuuuuuO1.751.7575.0025.000-1
KAZORDABASY8-1uuuOuuuuuTOBOL KOSTANAY5-4OuuOuOuuO1.601.9072.2227.782-0
SO1FALKENBERGS FF4-2uuOuOuIF ELFSBORG3-3OOuuOu1.901.6058.3341.672-2
NO1STROMSGODSET3-3uOuOuOVIKING3-4uuOuOOO2.001.5546.1553.854-1
BRAAVAI2-3uOOuOSPORT RECIFE2-2OOuu1.502.0544.4455.562-2
KAZAKTOBE6-3uuuuuOOuOOKZHETPES5-4uuOOOuuuO1.552.0061.1138.894-2
LEYDINAMO MINSK3-2uOuOuFC GOMEL3-2uOuOu1.701.8060.0040.001-0
SO1KALMAR FF3-4uOuOuOOAIK3-3uOuOOu1.701.8046.1553.850-0
SO1GIF SUNDSVALL5-1OuuuuuIFK GOTEBORG4-2uOuuOu1.801.7075.0025.002-2
SO1HACKEN5-1uOuuuuHELSINGBORG2-5uOOOOOu1.851.6553.8546.153-2
FINVPS3-4uOOOOuuFC INTER5-3OuOuuOuu1.601.9053.3346.670-0
FINKUPS5-1uuuOuuFF JARO2-4OuOOuO1.651.8558.3341.671-3
FINIFK MARIEHAMN5-3uuOuuOOuILVES1-7OOOuOOOO1.851.6537.5062.500-0
FI2PS KEMI1-4OuOOOTPS5-0uuuuu1.851.6560.0040.001-0
FI2MP4-1uuOuuVIFK2-4uuOOOO2.001.5554.5545.451-1
ESUFLORA TALLINN4-4OuuOuOOuFC INFONET6-2uuOuuuuO1.901.6062.5037.501-0
NO1AALESUND4-3uuuOOOuMJONDALEN3-3uOuOOu2.301.4053.8546.154-2
NO1ODD BALLKLUBB4-3uOOuuuOVALERENGA3-4uOuOOOu2.301.4050.0050.001-2
NO1SANDEFJORD3-4OuOOOuuTROMSO3-4OuOOuuO2.001.5542.8657.141-1
NO2JERV3-4uOuOOOuBAERUM2-4OOuOuO1.901.6038.4661.545-0
NO2BRYNE2-5OOuuOOOFREDRIKSTAD4-2uuuOuO2.051.5046.1553.852-3
NO2NEST-SOTRA1-5OOuOOOLEVANGER0-7OOOOOOO2.151.457.6992.311-1
NO2RANHEIM5-2uuuuuOOASANE3-4OuuOOOu2.051.5057.1442.863-2
NO2STROMMEN2-5uOOuOOOSOGNDAL4-3uOuuOuO1.901.6042.8657.141-1
NO2HODD3-4uOuOOuOFOLLO3-4uuOuOOO2.051.5042.8657.142-1
NO1BODO/GLIMT1-6OOOOuOOROSENBORG1-6OOOOOOu2.601.3014.2985.711-0
BRAGOIAS3-1uuuOCORINTHIANS4-1uuOuu1.452.1577.7822.220-0
BRASANTOS2-2uOOuGREMIO3-1uuuO1.452.1562.5037.501-3
BRASAO PAULO2-3OOOuuFLUMINENSE0-4OOOO1.552.0022.2277.780-0
PARDEPORTIVO SANTANI5-6uuOuuOuOOOOCERRO PORTENO4-7OOOOOuuOuuO1.901.6040.9159.090-1
AMEPORTLAND TIMBERS6-3uOOuuuuuOSAN JOSE EARTHQUAKES6-3uOOuuuuOu1.851.6566.6733.331-0
BRAINTERNACIONAL4-0uuuuATLETICO MINEIRO2-2OuOu1.452.1575.0025.001-3
BRAPONTE PRETA2-2uOuOPALMEIRAS3-1uuOu1.502.0562.5037.500-2
BRAFLAMENGO2-2OOuuFIGUEIRENSE3-2OuuuO1.502.0555.5644.441-2
PARSPORTIVO LUQUENO4-7uOuOOOOOuuOOLIMPIA7-4uuOuuOuOOuu1.801.7050.0050.000-1
PARLIBERTAD5-6OuuOuuOuOOOGENERAL DIAZ6-5uOuuuuOuOOO2.001.5550.0050.001-1
LEYNAFTAN3-2uuuOOTORPEDO ZHODINO2-3uOuOO1.651.8550.0050.000-2
FINHJK HELSINKI6-4uuOuuuuOOOHIFK6-2uuuuOuOu1.901.6066.6733.331-1
FINKOOTEEPEE4-3uOuOuuOROPS6-2uuOOuuuu1.601.9066.6733.330-0
FINLAHTI7-1uuuuOuuuSJK5-2uuuuOOu1.402.3080.0020.001-0
ESUKALJU NOMME4-4OOuuOOuuPAIDE LM2-6OOOuuOOO2.601.3037.5062.502-1
ESUSILLAMAE KALEV3-5OOOOuuuOTULEVIK VILJANDI5-4OOuuuOuuO2.151.4547.0652.942-1
NO2BRANN2-4uOuOOOKRISTIANSUND3-3uOOOuu2.051.5041.6758.332-1
NO2HONEFOSS3-3OuOuOuSANDNES ULF4-3uuuuOOO1.901.6053.8546.150-1
SO1GEFLE IF4-2uuuOuOHAMMARBY4-3uOOuuuO1.751.7561.5438.461-1
U19GREECE-UKRAINE-1.851.652-0
U19AUSTRIA-FRANCE-1.851.65-
LEYFC BREST3-2uOuuOSHAKHTER SOLIGORSK2-2uOuO1.651.8555.5644.443-2